Đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Ảnh minh họa

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt danh mục 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

Cụ thể, tuyển chọn thực hiện 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong năm 2016 là: Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm một số yếu tố hóa học, sinh học trong môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng vùng ven biển, hải đảo miền Bắc và đề xuất biện pháp can thiệp.

Định hướng mục tiêu nhiệm vụ là mô tả thực trạng ô nhiễm một số tác nhân hóa học, sinh học trong môi trường vùng ven biển, hải đảo miền Bắc; phân tích các yếu tố ảnh hưởng của các tác nhân trên tới sức khỏe cộng đồng vùng ven biển, hải đảo miền Bắc; đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp can thiệp hạn chế tác động của các yếu tố hóa học, sinh học trong môi trường đến sức khỏe cộng đồng vùng ven biển, hải đảo miền Bắc.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc đầu mặt ở người Việt Nam để ứng dụng trong y học. Định hướng mục tiêu nhằm xác định đặc điểm nhân trắc đầu mặt ở người Việt Nam; xây dựng phần mềm phân tích và dự đoán hình thái đầu mặt ở người Việt Nam; đề xuất quy trình ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong điều trị một số bất thường vùng hàm mặt.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Trường Đại học Thái Bình, UBND tỉnh Thái Bình nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp đới bờ phục vụ phát triển bền vững vùng duyên hải Bắc bộ – thí điểm tại tỉnh Thái Bình.

Định hướng mục tiêu nhằm đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế xã hội và quản lý tổng hợp đới bờ vùng nghiên cứu; đề xuất được các giải pháp về khoa học và công nghệ; thể chế, chính sách cho quản lý tổng hợp đới bờ phục vụ phát triển bền vững khu vực nghiên cứu; xây dựng được mô hình tích hợp trong khai thác, sử dụng hợp lý và quản lý tài nguyên khu vực nghiên cứu.

Nguồn: baochinhphu.vn

Lời bình

Email của bạn sẽ được giữ mật.


*